החטיבה ללימודי חוץ- המרכז להכשרת מטפלים

תקנון לסטודנט

כללי

על כל סטודנט לעמוד בכל החובות של התכנית, התקנונים והנהלים ולוחות הזמנים כפי שמפורסמים באתר החטיבה ללימודי חוץ.

 קבלה ללימודים

סטודנט המתקבל לקורס בכל מעמד וחסר ידע תיאורטי או התנסות מעשית, יקבל משימה / משימות לחופשה ויצטרך לתת דין וחשבון על הפעילות בצורת עבודה או בצורת דו”ח קצר.

רשימת ההשלמות תשלח עד ראשית ספטמבר בכל מחזור.

 פטורים

סטודנט המבקש לקבל פטור מקורס על סמך לימודים קודמים, יגיש גיליון ציונים חתום ע”י המוסד בו למד. בסמכות רכז התוכנית לאשר את מתן הפטור, לרבות חובת הנוכחות והגשת עבודות ומבחנים.

 קורסי מבוא טרום לימודים

 במידה והתכנית דורשת קורסי מבוא המתקיימים לפני תחילת שנה”ל האקדמית, יעודכן הסטודנט במעמד ההרשמה. הנוכחות בקורסים אלו הינה חובה. סטודנט שירשם במועד מאוחר, ייאלץ להשלים את הקורס עצמאית במוסד לימודים אחר בו יבחר ובלבד שהמוסד והקורס יהיו מקובלים על סגל התכנית.

 תכניות לימודים

תכניות המרכז להכשרת מטפלים מתקיימות יום בשבוע לפי פריסת מפגשים של לוח השנה האקדמי, קורסים מרוכזים בחופשת סמסטר ובקיץ, מבחנים בתום סמסטר ב’.

בחלק מתכניות הלימודים נדרש הסטודנט לעבודה מעשית. ההשתתפות בעבודה מעשית במשך הלימודים הינו חובה וייעשה בהיקף שיקבע ע”י סגל התכנית ו/או הגוף הממשלתי האמון על הכשרת מטפלים בתוכנית (משרד הבריאות/ התאחדות ספורט הרכיבה בישראל).

חובות אקדמיים

באחריות הסטודנט לבצע מעקב על מצב התקדמותו בהתאם לתכנית הלימודים.  על הסטודנט חלה האחריות לבדוק בתום כל סמסטר כי כל ציוניו מעודכנים בגיליון הציונים וכי עמד בכל מטלות הקורסים כפי שהוגדרו. כישלון, או אי עמידה בחובות הקורס יגררו דרישה לחזרה על הקורס בעלות מלאה.

ועדת מעקב חובות אקדמיים

ועדת המעקב תקבל מהמרצים הערכות שוטפות ותוודא כי הסטודנט עומד בחובות האקדמיים של התוכנית, בעל יכולת טיפולית, יצירתיות, יכולת ליצירת קשר וקבלת ביקורת, תפקוד בקבוצה ועוד, ותקבל החלטה בנוגע להמשך לימודיו בתכנית.

החלטות הוועדה עשויה להיות:

  1. התראה – התווית תכנית לשיפור בזמן קצוב.
  2. לימודים על-תנאי – תוך העמדת התנאים השונים (עיוניים, בין אישיים, הפנייה לייעוץ/טיפול בהיקף אשר יקבע ע”י ראש התכנית).
  3. הפסקה זמנית של הלמידה לתקופה קצובה – (עד שנתיים) תוך הפניית המתמחה לעיסוקים או טיפול שיסייעו בצמיחה אישית ובהתאמה לקורס ולדרישות העתידיות.
  4. הרחקה לאלתר
  5. פריסת לימודים ( במקרה של פריסת לימודים בהחלטת ראש התכנית, ועדת המעקב או הסטודנט, יידרש הסטודנט לשאת בכל החובות האקדמיים של הקורס/עבודה מעשית לרבות ההוצאות הכספיות).

תקנון משמעת בכפוף לתקנון המשמעת של האקדמיה

תקנון הריון ולידה בכפוף לתקנון הריון ולידה של האקדמיה

 הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט

בכל מקרה שבו סטודנט מחליט על הפסקת לימודים, עליו למלא טופס הודעה על הפסקת לימודים ולהעבירו למזכירות התכנית. סטודנט המבקש לפרוש מלימודיו יוזמן לשיחה אצל ראש התכנית. תאריך ההודעה בכתב יהווה את התאריך הקובע לחישוב תשלומי שכר הלימוד של הסטודנט כמפורט בתקנון שכר הלימוד.

סיום לימודים וקבלת תעודה

סטודנט שסיים את כל חובותיו האקדמיים והמנהליים לרבות חובות שכר לימוד וספרייה, יופק עבורו אישור רשמי על סיום לימודיו, לאחר הפקת האישור הרשמי וגיליון הציונים לא ניתן יהיה לערוך בהם שינויים. תעודת הגמר תינתן לסטודנט במעמד טקס חלוקת התעודות.

להדפסה של התקנון לחצו כאן.