Click edit button to change this code.
בהתאם לחוזר מנכ”ל של משרד הבריאות משנת 2010, העוסק בהסדרת תחום הטיפול בהבעה ויצירה, קבעה המועצה להשכלה גבוהה כי תנאי מינימאלי לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול באמצעות אמנויות יהיה תואר שני.

החטיבה ללימודי חוץ פיתחה תכנית אינטנסיבים ל – 11 קורסים המיועדים להשלמות הנדרשות ללימודי MA בדרמה תרפיה, MA בטיפול באמנות, MA בחינוך

מבוא לפסיכולוגיה- 2 נ”ז, פסיכולוגיה התפתחותית א’- 2 נ”ז, פסיכולוגיה התפתחותית ב’- 2 נ”ז, פסיכופתולוגיה א’- 2 נ”ז, פסיכופתולוגיה ב’- 2 נ”ז, תאוריות אישיות- 2 נ”ז, שיטות מחקר- 2 נ”ז, פסיכופיזיולוגיה- 2 נ”ז, סטטיסטיקה- 2 נ”ז. בנוסף, קיימים 2 קורסים מבוא עבור התואר השני בחינוך: מבוא לסוציולוגיה של החינוך – 2 נ”ז, מבוא לפילוסופיה של החינוך – 2 נ”ז.

בנוסף ישנם 4 קורסי השלמה הנדרשים לתואר שני מוסמך בהתנהגות ארגונית: מבוא למדעי ההתנהגות 2 נ”ז, שיטות מחקר איכותניות 2 נ”ז, מבוא לכלכה 2 נ”ז, שיטות מחקר כמותניות 2 נ”ז.

לוז התכנית: היכנסו לקישור הבא – מערכת שעות תכנית קורסי ההשלמה תשפ”ג

לטופס להסדר שכר לימוד ושיבוץ לקורסים: היכנסו לקישור הבא – טופס הרשמה ושכר לימוד תכנית קורסי ההשלמות תשפ”ג

* בציון של 80 ומעלה וכנגד הצגת סילבוסים ואישורים מתאימים.

אין.
  • עלות דמי הרשמה: 350 ₪ (ללא קשר לכמות הקורסים).
  • שכר הלימוד של כל קורס בתכנית הינו 1,300 ש”ח.
  • מספר המקומות מוגבל, פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
  • דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול לימודים ע”י הנרשם.

לוז התכנית: היכנסו לקישור הבא – מערכת שעות תכנית קורסי ההשלמה תשפ”ג

לטופס להסדר שכר לימוד ושיבוץ לקורסים: היכנסו לקישור הבא – טופס הרשמה ושכר לימוד תכנית קורסי ההשלמות תשפ”ג

מכתב ממרכז התמיכה של המכללה בנוגע להתאמות: הודעת הגשת אבחונים סמסטר קיץ לימודי חוץ