Click edit button to change this code.

במהלך הקורס נחבר בין היבטים שונים המרכיבים את המשק החקלאי לבין הסביבה הטבעית המשפיעה עליהם ומושפעת מהם. סוגיות כמו: עיבודים, ניהול עשבי ומזיקים, איכות קרקע ועוד, התנסות וכלים לתכנון ממשק חקלאי שיעצימו את שירותי המערכת האקולוגית והסביבה הטבעית לטובת ייצור חקלאי יעיל יותר מבחינה כלכלית וסביבתית .

בין הנושאים הנלמדים: ניהול בעיות סחף קרקע וייצובה, ניהול בריאות הקרקע, אגרוטכניקה לשיקום קרקע, כלים אגרו-אקולוגיים לשיפור ממשק הגידול, ניהול עשבייה וצמחיית שירות, חומרי הזנה ביולוגים בחקלאות, ניהול ממשק מעודד הדברה משולבת , מגוון ביולוגי חקלאי, תקינות סביבתיות, שיווק ישיר ומיתוג תוצרת.

כחלק מההתנסות המעשית המשתתפים יעבדו על פרויקט אישי במהלכו יישמו את הכלים שנלמדו בשטחם החקלאי לפתרון בעיה העומדת לפתחם.

העבודות יוצגו בין משתתפי הקורס בכדי להעצים את הלמידה ההדדית ולעודד יצירת קהילה חקלאית-סביבתית לומדת .

המפגשים בקורס משלבים הרצאות, מפגש עם אנשי מקצוע, תרגילי התנסות, וסיורים מקצועיים.

 

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודות השתתפות בקורס “ניהול מערכות חקלאיות –סביבתיות” מטעם חטיבת החוץ של המכללה האקדמית תל חי.

 • תאריך פתיחה: 21.11.2022 (מותנה במספר הנרשמים)
 • מיקום: המפגשים יתקיימו בימי שני אחת לשבועיים במכללת תל חי ובקמפוס קצרין בהתאם ללוח זמנים שיעודכן מראש, בין השעות 14:00-19:00
 • משך הקורס: 10 חודשים

מתכונת הלימודים

המפגשים יתקיימו בקמפוס מערב של מכללת תל חי בקריית שמונה ובקמפוס קצרין בהתאם ללוח זמנים שיעודכן מראש.

משך הקורס: 120 שעות לימוד אקדמיות אשר יפרשו על פני 20  מפגשים.

פירוט נושאי הלימוד

במפגשים נלמד ונתרגל כל נושא לעומקו עם דגש על יישומיות, דרכי אימוץ ושילוב לממשקי החקלאות הקיימים.

 • מבוא ומושגי יסוד באגרואקולוגיה
 • שירותי מערכת אקולוגית-חקלאית ורתימתם לייצור החקלאי.
 • בריאות קרקע – אפיון, הערכה וניהול אגרוטכני של ממשקים חקלאים מיטיבי קרקע
 • נגר, סחף וייצוב קרקע – תהליכי נגר אגנים וחקלאיים, כלים לניהול ממשק משמר קרקע, משמעויות חקלאיות וכלכליות של שימור קרקע.
 • פוריות והזנה ביולוגית – ניהול ותמיכה בתהליכי זמינות חומרי הזנה, תוספי ביולוגיה וביו סטימולציה, ניתור מתקדם.
 • תמיכה ממשקית בניהול מזיקים – תכנון חקלאי תומך מגוון ביולוגי פונקציונאלי – הדברה משולבת 
 • ממשק בריאות מערכת חקלאית – תכנון וניהול ממשקים תומכי מגוון ביולוגי פונקציונאלי, אינטראקציות ביולוגיות במרחב החקלאי
 • צמחיית שירות- ניהול ותכנון ממשק אגרוטכני ככלי מרכזי לרתימת שירותי מערכת אקולוגית.
 • שינויי אקלים והשפעתם על החקלאות – דרכי התמודדות ופעולות להפחתת השפעות שליליות.
 • תקינות סביבתיות ותרומתם למיתוג וכלכליות המשק החקלאי.
 • שיווק ישיר והתאגדויות כאסטרטגיה כלכלית – חשיבות ופעולות להקמת וניהול מערך.

אייל בן שמחוןרכז אקדמי

אגרואקולוג, שותף בחברת הייעוץ החקלאי-סביבתי אדמה חיה, דוקטורנט למערכות אגרו -פורסטרי בפקולטה לחקלאות ומכון וולקני .