Click edit button to change this code.

מערכות החינוך בקהילות וביישובים מנוהלות לרוב על ידי רכזי חינוך, רכזי גיל רך ורכזי חינוך בלתי פורמאלי. בעוד למדריכים ניתנת הכשרה ממוסדת דרך קורסי הכוון, לרכזי החינוך אין הכשרה כזו על אף הדרישה לניהול מקצועי ופדגוגי. לכן אנו מציעים את הקורס לניהול חינוך בקהילה, אשר במסגרתה יוכשרו: מנהלים בפועל של מערכות חינוך ביישובים, מדריכים וכל מי שמעוניין לשמש כעתודה ניהולית צעירה בתחום החינוך בקהילה. הקורס מתבצע בשיתוף החוג לחינוך של המכללה האקדמית תל-חי

למשתתפים העומדים בחובות הקורס תוענק בסיום תעודת בוגר “קורס מנהלי חינוך בקהילה” מטעם החטיבה ללימודי חוץ של המכללה האקדמית תל-חי.

פתיחה ב-דצמבר 2023 (בהתאם למספר הנרשמים)

15 מפגשים שבועיים, ימי רבעי בין השעות 16:15-19:30 (סה”כ 60 שעות הוראה אקדמיות).

כללי:

  • עלות הרשמה: 350 ₪.
  • מספר המקומות מוגבל, פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של נרשמים.
  • דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול לימודים ע”י הנרשם.

נושאי הלימוד:

ניהול ומנהיגות חינוכית, חינוך בונה קהילה, מערכת החינוך בקהילה קולטת וצומחת, הורים כלקוחות ושותפים, פיתוח וטיפוח ההון האנושי, גישור, בניית הסכמות, ניהול קונפליקטים, הכלה והובלה: מנהיגות במצבי לחץ ומשבר, מחזון אסטרטגי לתכנית עבודה בשיתוף הציבור ובעלי העניין ועוד.

ד''ר אורית דגני דיניסמן
ד''ר אורית דגני דיניסמןרכזת אקדמית
הקימה וניהלה את המחלקה לחינוך בלתי פורמלי בגליל העליון במשך עשור,
מתמחה בניהול ופיתוח קהילות ויישובים בכלל ומערכות חינוך בפרט, בהובלת תהליכי תכנון אסטרטגי בשיתוף הציבור, בהנחיה ובייעוץ, תוך הכרות מעמיקה עם המרחב הכפרי ועם השלטון המקומי.